Vi natural? Vi ecològic?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Vi natural? Vi ecològic?

La revista Opcions, al seu número 41, presenta un quadern central sobre el consum conscient de vi, on es dóna resposta a les preguntes: Què és un vi natural? Què s’entén per vi ecològic?

“El corrent del vi natural (també
anomenat vi autèntic, vi viu o vi ar­tesanal) entén que el vi ha de ser una
expressió genuïna del fruit de la vinya
seguint el procés natural de fermen tació, que s’ha d’alterar el mínim possible. El vi ecològic, tal com l’ha definit la normativa europea, entén que
només s’han d’evitar les pràctiques
enològiques “més artificials” durant
l’elaboració.”Més informació:
http://opcions.org/sites/default/files/revistas/41opcions.pdf
http://opcions.org/revista/41-consum-conscient-de-vi